Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Komu i w jakich przypadkach przysługuje? Rodzicom lub jednemu z rodziców, ale także opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu, jak również osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia, 21 roku życia jeżeli dziecko pobiera naukę lub 24 roku życia jeżeli dziecko kontynuuje naukę i posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Natomiast osoba ucząca się to osoba, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i w dalszym ciągu pobiera naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny – warunki

Aby otrzymać wspomniany zasiłek należy spełniać kryterium dochodowe wynoszące 674 zł na osobę w rodzinie. Kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli dochód rodziny przekracza podane kryterium, wówczas zasiłek przysługuje w formie „złotówka za złotówkę” czyli świadczenie jest obniżane o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.

Wysokość zasiłku rodzicielskiego zależna jest od wieku dziecka i wynosi odpowiednio:

  • na dziecko do ukończenia 5 roku życia: 95 zł,
  • na dziecko powyżej 5, do ukończenia 18 roku życia 124 zł,
  • na dziecko powyżej 18 roku życia: 135 zł.

Świadczenie to nie przysługuje w określonych przypadkach:

  • jeżeli dziecko jest w związku małżeńskim lub pozostaje w pieczy zastępczej,
  • jeżeli dziecko przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie,
  • jeżeli dziecko otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko,
  • jeżeli na dziecko nie zostało przyznane świadczenie alimentacyjne w przypadku wychowywania dziecka przez jednego z rodziców (osoba samotnie wychowująca dziecko).

 

Dodatki

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z różnego tytułu i w różnej wysokości. Jednym z nich jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka jednak jedynie w przypadku jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną minimum od 10 tygodnia ciąży, co wymaga potwierdzenia zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną. Taki dodatek wynosi wówczas jednorazowo 1000 zł. Kolejnym jest dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Przysługuje on przez okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy jeżeli dotyczy ciąży mnogiej lub 72 miesiące jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Zasiłek ten wynosi 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci. Następnym dodatkiem jest świadczenie przysługujące osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne np.: w przypadku śmierci rodzica, nieznanego ojca lub gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego oddalono. Dodatek ten wynosi 193 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł. Kolejny dodatek przysługuje z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej w której jest 3 lub więcej dzieci posiadających prawo do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten wynosi 95 zł miesięcznie na 3 i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny – inne dodatki

Dodatki przysługują również z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 16 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Powyżej 16 do ukończenia 24 roku życia dodatek przysługuje jedynie wówczas, jeżeli dziecko posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Wysokość dodatku jest zależna od wieku dziecka i wynosi:

  • do ukończenia 5 roku życia w wysokości 90 zł miesięcznie,
  • powyżej 5 do ukończenia 24 roku życia w wysokości 110 zł miesięcznie.

Kolejna możliwość otrzymania dodatku do zasiłku rodzinnego to rozpoczęcie roku szkolnego przez dziecko. Przysługuje ono również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne i wynosi jednorazowo 100 zł na dziecko. Dodatek przysługuje również na dziecko, które podejmie naukę poza miejscem zamieszkania i jest to tzw. „dodatek na zakwaterowanie”. Przysługuje w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, innym niż miejsce zamieszkania dziecka. Dotyczy szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego także szkoły podstawowej. Dodatek wynosi 113 zł na dziecko miesięcznie przez 10 miesięcy w roku, przez okres od września do czerwca.

Dodatek może również dotyczyć dzieci w związku z dojazdem do szkoły poza miejscem zamieszkania dziecka w przypadku szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej i wynosi 69 zł miesięcznie. Podobnie jak w przypadku dodatku na zakwaterowanie przysługuje on przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca.

Wniosek o świadczenie rodzinne należy złożyć w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli w danej gminie lub mieście, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, działa ośrodek pomocy społecznej, w praktyce za realizację zasiłku rodzinnego jest odpowiedzialny ten ośrodek. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

AUTOR: Tomasz Wolszlegier – radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Bydgoszczy. Zawodowo zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego.

Witaj na moim blogu

Komentarze