mama w pracy

Kobieta po urodzeniu dziecka oraz wykorzystaniu przysługującego jej urlopu z tytułu narodzin wraca do pracy. W związku z narodzinami dziecka, matce po powrocie do pracy, przysługują  dodatkowe uprawnienia, które pracodawca ma obowiązek uwzględniać.

Jeżeli kobieta w dalszym ciągu po powrocie do pracy karmi malucha piersią przysługują jej w czasie pracy 2 przerwy. Każda z nich po 30 minut na karmienie 1 dziecka, a w przypadku gdy karmi więcej niż 1 dziecko 2 przerwy po 45 minut każda. Przerwy te mogą być udzielane łącznie na wniosek pracownicy.

Powyższe przerwy przysługują kobiecie, która pracuje powyżej 4 godzin. Jednakże, w przypadku, gdy czas pracy wynosi do 6 godzin przysługuje jej tylko 1 przerwa (odpowiednio 30 lub 45 minutowa). Dwie przerwy przysługują, gdy czas pracy wynosi powyżej 6 godzin dziennie.

Fakt karmienia dziecka piersią powinien być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim przedłożonym pracodawcy. Przerwy na karmienie piersią są wliczane do czasu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Mama w pracy a choroba dziecka

Z rodzicielstwem wiążą się sytuacje, w których dziecko z różnych względów wymaga osobistej opieki któregoś z rodziców, której nie sposób pogodzić z wykonywaniem w tym czasie pracy. W takich sytuacjach pracownik korzysta z okresowego zwolnienia od wykonywania pracy na czas potrzebny do sprawowania opieki nad dzieckiem. W związku z tym zwolnieniem rodzicom przysługuje uprawnienie do pobierania zasiłku opiekuńczego. W przypadku dziecka do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola ale również z powodu choroby niani czy opiekuna dziennego dziecka.

Zasiłek przysługuje również w przypadku porodu lub choroby drugiego rodzica, który stale opiekuje się dzieckiem albo jego pobytu w szpitalu czy innym zakładzie leczniczym. W przypadku dziecka do lat 14 przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu choroby dziecka. W przypadku dziecka powyżej 14 roku życia jak również innego członka rodziny przysługuje z powodu konieczności sprawowania opieki ze względu na chorobę.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% wynagrodzenia. Uprawnienie do zasiłku opiekuńczego przysługuje w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli nieobecność w pracy związaną jest z osobistą opieką nad dzieckiem do lat 14. W przypadku opieki na dzieckiem powyżej lat 14 lub innym członkiem rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko i wyłącznie przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

mama w pracy

Opieka nad starszym dzieckiem

Rodzicowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługuje dodatkowo uprawnienie do zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Jeżeli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14 roku życia przysługuje mu zwolnienie od wykonywania obowiązków służbowych w wymiarze 16 godzin lub 2 dni jednak bez względu na posiadaną liczbę dzieci. Istnieje możliwość wykorzystania tego zwolnienia w wymiarze godzinowym lub dniowym. Jest ono udzielane na takich samych zasadach jak urlop wypoczynkowy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania tego zwolnienia decyduje pracownik podczas pierwszego wniosku w danym roku kalendarzowym, w którym wskazuje czy zamierza korzystać ze zwolnienia w wymiarze godzinowym czy dniowym. Nie jest możliwa późniejsza zmiana decyzji w ciągu roku kalendarzowego i przejście z wymiary godzinowego na dniowy lub odwrotnie.

Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, przysługuje im 1 zwolnienie w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Zwolnienie może zostać jednak podzielone pomiędzy oboje rodziców np. po jednym dniu. W przypadku gdy jeden z rodziców nie pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą drugi z rodziców może wykorzystać całość zwolnienia. Prawo do zwolnienia nabywa się w momencie narodzin dziecka, a jego utrata następuje z momentem ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Za niewykorzystanie zwolnienia nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, a zwolnienie niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przepada. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym czasie pracy przysługuje mu zwolnienie proporcjonalne do czasu pracy.

Autor: Tomasz Wolszlegier – radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Bydgoszczy. Zawodowo zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego.

Witaj na moim blogu

Komentarze